Нека Ви предложим
маршрут за Вашата визита
в Стара Загора

Време, с което разполагате

  • 2 часа
  • 4 часа
  • 6 часа
  • Цял ден

Изберете транспорт

  • Собствен автомобил
  • Ходене пеша
Stara Zagora Stara Zagora
Търсене... Facebook Instagram
bg bg

„Открий снимките с логото…спечели награда“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА VISIT STARA ZAGORA:
 Настоящите Условия уреждат реда и условията за провеждане и участие в играта „Открий снимките с логото…спечели награда“, наричана за краткост „Играта“ и са достъпни за целия период на Играта на адрес 
https://visitstarazagora.bg/
Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се предоставят от участниците е Община Стара Загора,  Отдел туризъм и младежки дейности, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, бул. Руски № 27; тел. номер: 042 627 098, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).
 
1.    Периодът за участие в играта е от 17:00 часa на 14.05.2022 г. до 23:59:00 часа на 23.05.2022 г. Организаторът може да промени датите на провеждане, като това ще бъде своевременно отразено в Общите условия и публикувани на страницата на Организатора във Facebook  и на сайта.
2.   Кампанията се провежда на страниците на VisitStaraZagora във Facebook - 
https://www.facebook.com/visitstarazagora.bg
3.   Facebook не участва и не съдействат по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Играта.
4.   Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.
5.   Право на участие в Играта има всяко лице /“Участник“/, което
      5.1. хареса публикацията с играта
      5.2. хареса страницата на  Visit Stara Zagora във Facebook https://www.facebook.com/visitstarazagora.bg
      5.3. изпрати в коментар под поста поне три селфи снимки или колаж от минимум три локации с различните спирки на градския транспорт с логото на Visit Stara Zagora.
 
Всеки Участник има шанс да спечели само една от наградите в играта.
 
6. С публикуването на коментар от Участника Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите общи условия на Играта, че ги е приел и се е съгласил с тях.
7.   Организаторът си запазва правото да премахва съдържанието,  публикувано на Facebook страницата му от участниците в Играта, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с Играта.  Това включва, но не само съдържание, което е обидно,  дискриминационно и/или съдържащо нецензурни послания.
8.            С изпращането на снимките, изпращачът се съгласява кадрите да бъдат използвани за нуждите на играта.
9.            Наградите от настоящата игра ще бъдат три еднакви: раница с изненади.
10. Един участник може да спечели само 1 брой награда.    
10.1. На 24.05.2022г., на случаен принцип, ще изберем трима от всички, изпълнили и трите условия на играта. Печелившите участници в Играта ще бъдат публикувани във  Facebook страницата на Visit Stara Zagora. Te трябва да се свържaт с Организатора чрез лично съобщение на Facebook в срок от 5 (пет) календарни дни, считано от датата на обявяването им, за да бъде уговорено получаването на наградата. Наградата се получава на място в офиса на Организатора, на адрес бул. "Руски" 27, всеки делничен ден от 9:00 до 18.00 ч.,Събота от 9.30 до 13:00 и от 13:30 до 18:00 ч.
10.2. Четирима от вас, чийто снимки са събрали най-много харесвания ще получат нашата утешителна награда – гравирана метална бутилка за вода.
11.          В случай че някой от печелившите участници не се свърже с Организатора в рамките на 5 (пет) дни от изтегляне на печелившите в Играта, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
12.          Наградата може да се получи само лично от участника срещу подпис.
13.          Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда
14.          Организаторът може да популяризира Играта в социалната мрежа Facebook, включително да публикува информация за Играта и две имена/потребителско име на печелившите участници на официалната си страница във Facebook
15.          Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.
15.1. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра или в случаите, в които това е предвидено със закон. Организаторът изисква от всяко трето лице, на което предоставя лични данни, да гарантира тяхната поверителност и да ги обработва в съответствие с приложимото законодателство.
15.2. Включвайки се в играта, участниците се съгласяват личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице. Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са: провеждане на играта и връчване на награда.
16.          Организаторът не е длъжен да осъществява комуникация с непечеливши участници в Играта.
17.          Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне споразумение, чрез намесата на компетентните органи.
19.          Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи, включително, но не само такива за мобилен интернет на участник в Играта, извършени вследствие на действия, свързани с Играта.
20.          Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това във Фейсбук страницата си, в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи уведомление или компенсация.
21.          Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставената награда.
22. Организаторът не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в играта.
23.          Участници, които използват фалшива идентичност в Играта и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.
 

Calendar 14 Май - 23 Май
Location 17:00ч
Location 23:59ч

Други събития